Algemene voorwaarden van Freelancevertaler.nl

ALGEMEEN

1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Freelancevertaler.nl en de opdrachtgever. Van deze voorwaarden wordt alleen afgeweken indien Freelancevertaler.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij zijn ontvangst van de opdrachtbevestiging.

2 – Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Freelancevertaler.nl is het Nederlands recht van toepassing. Indien er zich geschillen voordoen, zijn deze onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

OPDRACHTAANVAARDING

3 – Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Freelancevertaler.nl zijn vrijblijvend.

4 – De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door Freelancevertaler.nl van een opdracht.

5 – Indien Freelancevertaler.nl de brontekst niet volledig heeft kunnen inzien is Freelancevertaler.nl gerechtigd om de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen alsnog herroepen.

6 – Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard in de opdracht worden aangebracht heeft Freelancevertaler.nl het recht deze wijzigingen te weigeren of hiervoor de overeenkomst aan te passen.

VERTROUWELIJKHEID

7 – Freelancevertaler.nl zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Freelancevertaler.nl zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Freelancevertaler.nl is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door medewerkers indien deze schending niet redelijkerwijs verhinderd had kunnen worden.

8 – Freelancevertaler.nl heeft het recht opdrachten (mede) door derden uit te laten voeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor vertrouwelijke behandeling en deugdelijke uitvoering daarvan. Freelancevertaler.nl zal eventuele derden tot geheimhouding verplichten. Freelancevertaler.nl is niet aansprakelijk voor schending van geheimhouding door derden.

PRODUCT EN LEVERING

9 – Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke informatie over de brontekst en terminologie. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10 – De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Indien blijkt dat tijdige levering niet mogelijk is zal Freelancevertaler.nl de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Afhankelijk van de omstandigheden en de duur waarmee de overeengekomen termijn wordt overschreden, kan Freelancevertaler.nl de overeengekomen prijs verminderen. Freelancevertaler.nl verplicht zich daartoe echter niet.

11 – Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de levering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder Freelancevertaler.nl schadevergoeding schuldig te zijn.

12 – De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, koerier, fax of elektronisch verkeer.

13 – Indien de opdrachtgever een klacht heeft over een geleverde vertaling, dient die klacht binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht. Indien, naar de mening van Freelancevertaler.nl, de klacht gegrond is, zal Freelancevertaler.nl binnen redelijke tijd de geleverde vertaling aanpassen volgens de wensen van de opdrachtgever en naar de aard van de klacht, zonder de voor het aanpassen bestede tijd in rekening te brengen.

BETALING

14 – Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

15 – Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval deze over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

16 – Buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-tijdige betaling worden doorberekend aan de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

17 – Freelancevertaler.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het direct en aantoonbaar gevolg is van een aan Freelancevertaler.nl toerekenbare tekortkoming. Freelancevertaler.nl is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht of, indien lager, EUR 2.500.

18 – Freelancevertaler.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van tekst die als dubbelzinnig kan worden beschouwd.

19 – De opdrachtgever vrijwaart Freelancevertaler.nl tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

OVERIGE BEPALINGEN

20 РFreelancevertaler.nl is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surs̩ance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Freelancevertaler.nl kan in dergelijke gevallen onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

21 – Indien Freelancevertaler.nl wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege.